ข่าวประชาสัมพันธ์:”กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด” ได้ร่วมลงนามMOU เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
ได้ร่วมลงนามMOU เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

   นายชาย นครชัย อธบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ฉลำดับที่3จากซ้าย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ลำดับที่2จากซ้าย) และนายสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด (ลำดับที่5จากซ้าย) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องความร่มมือ ภาตีเครือข่าย ร่วมอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย

เพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมส่งเสริมมรดกมางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจและเห็นคุณค่าในการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยมากขึ้นในอนาคต

     โดยมีดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ (ลำดับที่4จากซ้าย) ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ภัตตาคารล็อคฟลูม สยามอะเมซิ่งพาร์ค เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

พรศรี จันทรขัมมา
ผูจัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สยามอะเมซิ่งพาร์ค
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
203 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ10230
Tel : 0-2919-7200 ext.220 Fax : 0-2919-7016-7
Mobile : 090-8801070
Email : pornsri.c@siamamzingpark.com