ส.ส.จารุวรรณ พรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกพรรค ยื่นหนังสือร้องศาลรัฐธรรมนูญ ขอความเป็นธรรมและเสรีภาพตามกฏหมาย ขอระงับขยายเวลารอเอกสารชี้แจงสู้คดี

ส.ส.จารุวรรณ พรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกพรรค ยื่นหนังสือร้องศาลรัฐธรรมนูญสอดทวงสิทธิและเสรีภาพตามกฏหมาย ขอระงับขยายเวลารอเอกสารชี้แจงสู้คดี

ที่ศาลรัฐธรรมนูญ วันนี้ (27ม.ค.63)เวลาประมาณ 10.30 น. _ส.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และกรรมการพรรคอนาคตใหม่ ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องสอดต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ กกต.ส่งคำร้องฟ้องให้มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมกับ นาย.อนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต3 พรรคอนาคตใหม่ และผู้ติดตามอีก. 4. คน

โดย นางสาวจารุวรรณ กล่าวว่า ดิฉันเกี่ยวข้องในคดีนี้ โดยเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ กรณีดังกล่าวนี้จึงถือได้ว่าดิฉันเป็นผู้ถูกร้องคดีนี้เช่นกันตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔ ดิฉันจึงขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถูกร้องดังกล่าวขอร้องสอดเข้ามาเป็นผู้ถูกร้องที่ ๒ เพื่อขอใช้สิทธิยื่นคำชี้แจง และแก้ข้อกล่าวหาทั้งแสดงพยานหลักฐานต่างๆเพื่อใช้สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ และเพื่อความเป็นธรรม

แม้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีอำนาจและหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๔ (๕) ในการดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายก็ตาม แต่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ ตามมาตรา ๒๑๕ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ อันเป็นสิ่งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญควบคุมมิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามอำเภอใจดังนั้นจึงมีขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ดำเนินการก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัย และการวินิจฉัยต้องมีเหตุผลของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยอันเป็นการยืนยันว่าต้องไม่ได้เกิดจากอารมณ์ อคติ หรือตามอำเภอใจอันเป็นการที่กฎหมายดังกล่าวควบคุมดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด

ดังนั้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๑ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใดไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่ ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปว่ามีการกระทำใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการสืบสวน หรือไต่สวน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน
มาตรา ๔๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑ วรรคสาม และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ในการไต่สวน กรรมการหรือเจ้าพนักงานต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานโดยสรุป

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยคำ หรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กรรมการ หรือเจ้าพนักงานกำหนด และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนได้
จากกรณีดังกล่าวนี้ ดิฉันได้ไปยื่นหนังสือเพื่อขอคัดสำนวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการไต่สวน สืบสวน ตามข้อกล่าวหา เพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายในการที่จะได้เป็นข้อมูลในการต่อสู่คดีตามกระบวนการของกฏหมายที่ถูกต้อง ซึ่งได้ทวงถาม ด้วยเอกสาร 2 ครั้ง และ ด้วยวาจาอีก 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง แต่ก็ได้รับคำตอบเป็นหนังสือแจ้งว่า ให้ไม่ได้ตามร้องขอ และรวมทั้งยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมาด้วย
ทั้งนี้ ดิฉันก็ยังคงใช้สิทธิอุทรณ์คำสั่งในกรณีที่ เลขาธิการ กกต. ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ต่อ สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมาอีกด้วย เพื่อร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อที่ดิฉันจะได้เป็นข้อมูลในการต่อสู้คดีตามกระบวนการกฎหมายอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ปราศจากอคติใดๆ แต่ก็ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆตามที่ร้องขอ

ประเด็น วันที่มายื่นหนังสือคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวันนี้คือ
1.ขอเป็นผู้ร้องสอด ที่ 2 ในฐานะเป็น กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้อง_และได้รับผลกระทบจากคำวินิจฉัย จาก กกต.ว่ามีความผิดให้ยุบพรรคและตัดสิทธิ์เสรีภาพทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรค
2.ขอใช้สิทธิและเสรีภาพตามกฏหมาย เพื่อร้องขอระงับและขยายเวลาไปอีก 30 วันเนื่องจากรอผลอุทธรณ์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ เอกสารเกี่ยวกับคำวินิจฉัยไต่สวนสืบสวน ข้อมูลและพยานชี้ขาดในการวินิจฉัยให้มีคำสั่งสั่งเป็นไปโดยชอบธรรมหรือไม่ ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาหรือไม่ เพื่อรอเอกสารชีเแจง และแก้คำกล่าวโทษในการต่อสู้คดี อย่างบริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรม