“กลุ่มผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย” (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง) ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ในความเดือดร้อนที่ได้รับจากผลกระทบต่อธุรกิจจากเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง)
ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี
ในความเดือดร้อนที่ได้รับจากผลกระทบต่อธุรกิจจากเชื้อไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศ การท่องเที่ยวจึงต้องหยุดชะงักลง จึงมีผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านชายชองที่ระลึก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง) ไม่มีนักท่องเที่ยวมาจ้างเหมารถทัวร์ท่องเที่ยว ทำให้รถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง) ขาดการจ้างงาน ขาดรายได้ ซึ่งเป็นรายได้หลักของรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง)

วันนี้ (วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) นายไกรพิทักษ์ ศิริพล ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย และเจ้าของรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสไม่ประจำทาง) จึงได้นำกลุ่มผู้ประกอบการและเจ้าของรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง) มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล

เพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง) เพื่อหาหนทางช่วยเหลือเยียวยา และแก้ไข พิจารณาหาวิธีลดหย่อนผ่อนผันในบางเรื่องบางกรณีในสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้และความเป็นอยู่อย่างไม่มีรายได้จริงๆ มาแล้วหลายเดือน และไม่รู้ว่ากลุ่มรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง) จะฟื้นตัวหรือมีงานมาจ้างเหมาเช่ารถทัวร์ฯ ไปท่องเที่ยวอีกเมื่อไหร่

นายไกรพิทักษ์ ศิริพล ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย และเจ้าของรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสไม่ประจำทาง) กล่าวว่า หนังสือร้องเรียนที่ทางกลุ่มผู้ผู้ประกอบการและเจ้าของรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง)

มายื่นนั้น เพื่อให้รัฐบาลหาหนทางช่วยเหลือเยียวยา และแก้ไข พิจารณาหาวิธีลดหย่อนผ่อนผันในบางเรื่องนั้น มีใจความดังต่อไปนี้ คือ
1. อยากให้รัฐบาลช่วยปรึกษาหารือกับธนาคารหรือสถาบันการเงินของรัฐ ให้ช่วยเหลือเยียวยา โดยการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย ได้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ / ส่งคืนเงินต้น-ดอกเบี้ยระยะยาว / ในระยะ 3-6 เดือนแรก หลังจากได้รับเงินกู้มาแล้ว ให้ปลอดส่งเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อจะได้นำเงินที่ขอกู้ยืมมาซ่อมแซม บำรุง ปรับปรุง รักษาสภาพรถทัวร์ฯ ให้ดีพร้อมใช้บริการรับจ้างงานทัวร์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายอีกด้วย
2. ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยา และช่วยปรึกษาหารือ หรือเจรจาหาทางออกให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยที่ค้างและยังไม่ได้ผ่อนชำระเงินค่างวดรถทัวร์ฯ มาแล้ว 2-3 งวด กับบริษัทจัดเงินไฟแนนซ์รถทัวร์ของสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยให้ด้วย
3. ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยา โดยการลดหย่อนผ่อนผันเงินค่าต่อภาษีฯ พรบ. ประกันภัยต่างๆ และจีพีเอส ในระหว่างช่วงเดือนมีนาคม 2563 ไปจนถึงหมดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่สภาวะปกติ หรือแล้วแต่จะเห็นสมควรต่อเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย ไม่ได้วิ่งรถทัวร์ ไม่มีงานทำ ไม่มีใครมาจ้างเหมาเช่ารถทัวร์ไปท่องเที่ยว รถทัวร์ท่องเที่ยวฯ จอดสนิทมาแล้วเกือบ 3 เดือนเต็มๆ และคงจอดอีกต่อไปไม่น้อยกว่า 3 เดือน กว่าที่รถทัวร์ท่องเที่ยวฯ จะพอมีงานวิ่งรับจ้างได้บ้างนิดๆ หน่อยๆ ก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจจะยังคงไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ ประชาชนส่วนมากก็ยังไม่มีเงินไปกินไปเที่ยวกัน ทุกคนก็คงต้องเก็บเงินไว้ใช้จ่าย ซื้อของเท่าที่จำเป็นไว้ใช้ในครอบครัวก่อน นี่คือเหตุและผล ในช่วงระยะแรกๆ นั้น รถทัวร์ท่องเที่ยวฯ จะคงยังไม่มีรายได้
4. ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยา โดยสั่งยกเลิกเพิกถอนใบสั่งต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และกล้องจับฯ เช่น ใบสั่งจับรถวิ่งความเร็วเกินบ้าง จับรถควันดำเกินบ้าง จับรถวิ่งขวา และใบสั่งจับกรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหตุร้ายแรง เป็นเพียงเหตุลหุโทษ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาทุกข์ให้กับเจ้าของรถทัวร์ฯ ในช่วงระยะนี้ที่ไม่มีงาน ไม่มีเงิน และไม่มีรายได้ด้วย
และสุดท้ายนี้ ทางกลุ่มผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง) ก็หวังว่าคงได้รับความกรุณา เมตตา ในการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ที่กำกับดูแล