ส.ส.”อนาวิล รัตนสถาพร” เขต3 ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะ รองประธานคณะกรรมาธิการ ฯคณะกรรมาธิการการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร

วันนี้ 29 พ.ย.63 เวลา ประมาณ 08.45 น. คณะกรรมาธิการการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร มอบหมาย ส.ส.อนาวิล รัตนสถาพร เขต3 ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย

ในฐานะ รองประธานคณะกรรมาธิการ ฯ เปิดการสัมมนาโครงการในหัวข้อ “บทบาทของชุมชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ” ณ ห้องประชุมใหญ่ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 650 คน โดยมี พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์ ผกก.สภ.คลองหลวง , ว่าที่ พ.ต.พิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอคลองหลวง ผู้แทน นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้เป็นแนวทางให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน

ได้ตระหนักรู้เท่าทันเรื่องของโทษภัยยาเสพติดและแนวทางในการป้องกันภัยจากยาเสพติด พร้อมทั้งให้ช่วยกันสอดส่องดูแลแจ้งแบะแสข้อมูลแก่หน่วยงานราชการที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติด

การสัมมนาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบทบาทของชุมชนให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนในสังคมไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงต้องพัฒนาบทบาทของชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ มีความสำนึกร่วมกันในการเฝ้าระวังและร่วมลดระดับปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเห็นผล ชัดเจน มีประสิทธิภาพสามารถจัดการปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม ต่อไป