ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เข้าพบประธานองคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มอบทุนการศึกษา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เข้าพบประธานองคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มอบทุนการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์หวัง ฉางหมิง ประธานกรรมการ อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการการบิน อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจอิสลาม และ อาจารย์ฐนน พูนทรัพย์ไพศาล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก เข้าพบประธานองคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ” สานใจไทย สู่ใจใต้” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับเยาชนในโครงการ ” สานใจไทยสู่ใจใต้ “ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้กล่าว ขอบคุณที่ให้เกียรติเข้าพบ และพร้อมให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา และได้กราบเรียนถึงการเปิดหลักสูตรใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ที่มหาวิทยาลัยเกริกทั้ง 3 กลุ่มวิชา 1- การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ 2- อุตสาหกรรมฮาลาล 3- การเงินอิสลามโอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ” สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้แสดงความยินดีและขอบคุณที่ทางมหาวิทยาลัยเกริก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา และความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และ ประเทศจีน