“ดร. ณัฐณรงค์ ธนันชัย” ผู้บริหารระดับสูง คพร. พร้อมด้วย อาจารย์”ทวี สุคนธ์” คณะทำงาน คพร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกลุ่มเกษตรกร ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานาแปลงทดลองอย่างเร่งด่วน

เมื่อประมาณเวลา 12.10 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาชนบท สนองแนวพระราชดำริ (คพร.) สำนักบริหารงานส่วนกลาง

นำโดย ดร. ณัฐณรงค์ ธนันชัย ผู้บริหารระดับสูง คพร. พร้อมด้วย อาจารย์ทวี สุคนธ์ คณะทำงาน คพร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิจัยการปลูกข้าวด้วยวิธีหยอดเมล็ดฯ บูรณาการร่วมกับ ผู้แทนเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จำนวน 8 ท่าน

ร่วมกันแก้ไขปัญหานาแปลงทดลอง จำนวน 2 แปลง ๆ ละ 11 ไร่ รวม 22 ไร่ ตามโครงการนำร่องการปลูกข้าวนาหยอดต้นแบบพื้นที่ภาคกลาง อย่างเร่งด่วน ตลอดจนร่วมกันสำรวจพื้นที่นาแปลงใหญ่ โดยรอบ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ..นาข้าวที่เกษตรกรได้ปลูกแล้ว ในฤดูนาปี 2564/2565 (ระยะเวลาปลูก ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม ของปี) ประเมินความเสียหาย ประมาณ 2,000 ไร่ สาเหตุอันเนื่องมาจากการขาดแคลนน้ำ ฝนทิ้งช่วง

ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้เร่งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จากแก้มลิง สาธารณะ โดยผ่านรางระบายน้ำของชลประทาน และร่องน้ำของเกษตรกร ระยะทางส่งน้ำถึงแปลงทดลองที่ 1 ข้าวพันธ์ุ กข 43 ประมาณ 1 กม. และแปลงทดลองที่ 2 ข้าวพันธุ์ กข.31 ประมาณ 2 กม. คาดว่าผลผลิต จะต่ำกว่าเป้าหมายของโครงการฯ อันเนื่องมาจากความเสียหาย ประมาณ 30 – 40 % สำหรับนาแปลงอื่น ๆ ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ อย่างเร่งด่วนต่อไป.

(แปลงทดลอง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวประมาณ วันที่ 1- 5 กรกฎาคม 2564 นี้ ผลผลิตที่แท้จริง จะรายงานในโอกาสต่อไป)