ไทยรุกหนัก ปั้นมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน กิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) ชูศักยภาพไมซ์อาเซียนฝ่าวิกฤติโควิด

ไทยรุกหนัก ปั้นมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน กิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) ชูศักยภาพไมซ์อาเซียนฝ่าวิกฤติโควิด

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน ASEAN MICE Venue Standard หรือ AMVS ครั้งที่ 9 ประเภทสถานที่จัดงานกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue)

วาระสำคัญของการจัดประชุม ครั้งนี้ ว่าด้วยการพิจารณาหลักเกณฑ์มาตรฐานสถานที่จัดงานฯ ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ทั้งด้านกายภาพ (Physical) เทคโนโลยี (Technology) การบริการ (Services) ความปลอดภัย (Safety) สุขอนามัย (Hygiene) และการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability)

ในขณะที่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ยังดำเนินอยู่ รองผู้อำนวยการฯ ทีเส็บ ได้ปลุกขวัญกำลังใจไมซ์อาเซียนให้มองถึงประเด็น “ท่ามกลางวิกฤติก็มีโอกาสดีอยู่เสมอ” แม้ว่าวิกฤติโรคระบาดทำให้กิจกรรมไมซ์ต่าง ๆ หยุดชะงัก แต่ถือเป็นโอกาสให้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นฟูอีกครั้ง และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไมซ์อาเซียนในการเตรียมพร้อมมุ่งสู่อนาคตในทุกด้าน

ทั้งนี้ประเทศกลุ่มอาเซียนได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน มีการทบทวนกระบวนการความร่วมมือหลายด้านระหว่างเอกชนและภาครัฐ และคาดว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและไมซ์ สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้งภายในปีพ.ศ. 2567 โดยทางทีเส็บได้แสดงท่าทีชัดเจนในการหนุนให้มีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน ๆ ไม่จำกัดเฉพาะอาเซียนแต่ควรกระจายไปทุกภูมิภาคของโลก

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ ทีเส็บ (TCEB) กล่าวว่า “การกระจายวัคซีนที่จะต่อสู้กับโรคระบาดไปทั่วโลก มีความหมายอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวของผู้ประกอบกิจการไมซ์ให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอีกครั้ง สำหรับประเทศไทยหลังผ่านพ้นโควิด-19 คาดการณ์ว่า 5 อุตสาหกรรมหลักที่จะเติบโตมากขึ้น คือ อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมการศึกษา โดยเฉพาะเทคโนโลยีการศึกษาอุตสาหกรรมด้านอีคอมเมิร์ซควบรวมถึงโลจิสติกส์หรือการจัดส่ง อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 5G รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (A.I) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และบล็อกเชน (Block Chain)”

นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย กล่าวว่า “มาตรฐานสถานที่การจัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard – TMVS) เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนามาตรฐานเป็นต้นแบบให้กับอาเซียนเมื่อปี 2556 จนปัจจุบันยกระดับสู่มาตรฐานสถานที่การจัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standard – AMVS) มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ 1. ประเภทห้องประชุม (Meeting Room) 2. ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) และ 3. ประเภทสถานที่จัดงานกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) ซึ่ง 2 ประเภทแรก ได้ผ่านการรับรองจากคณะผู้นำอาเซียนด้านการท่องเที่ยว (National Tourism Organizations: NTOs) แล้ว”

ปัจจุบันทางประเทศไทยได้เร่งจัดทำ คู่มือสำหรับการตรวจประเมินสถานที่จัดงานกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) ที่มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติชัดเจน ในกระบวนการขอการตรวจประเมินและขั้นตอนการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงาน เพื่อนำไปสู่การออกใบรับรองมาตรฐานของสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน (AMVS Certification) โดยเนื้อหาในคู่มือฯ มีรายละเอียดที่ครอบคลุมและรัดกุมตามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งแต่หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบมาตรฐาน กระบวนการในการตรวจสอบมาตรฐาน (assessment process) บทบาทของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน (AMVS) ฯลฯ

นางอรชร กล่าวถึงความสำคัญของ AMVS Certification ว่า “ใบรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (AMVS Certification) เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ด้านการบริหารการจัดการ การบริการ ด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยได้อย่างมีมาตรฐาน อีกทั้งยังชูศักยภาพของผู้ประกอบไมซ์ในอาเซียน ดึงดูดภาคธุรกิจที่เป็นคู่ค้าจากทั่วโลกมากขึ้น”

นอกจากนี้ ไทยยังพร้อมเดินหน้าเป็นเจ้าภาพ จัดอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินในประเทศสมาชิกอาเซียนและเตรียมความพร้อมด้านเกณฑ์ในการอบรม (AMVS Auditor Training) โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นราวกลางปีพ.ศ. 2565 หลังจากได้รับการรับรอง (Adoption) จากคณะผู้นำอาเซียนด้านการท่องเที่ยว (National Tourism Organizations) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญของการยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน

“ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ และประธานการจัดประชุมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุม AMVS ครั้งที่ 9 นี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในขึ้นตอนต่อไปผ่านการรับรองจากคณะ ASEAN Tourism Committee Meeting (ATCM) และผ่านการรับรองเกณฑ์มาตรฐานในการประชุมผู้นำอาเซียนด้านการท่องเที่ยว (National Tourism Organizations) NTOs meeting และคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Ministers Meeting) ในต้นปี 2022 หรือปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างงาน ASEAN Tourism Forum (ATF 2022) ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถก้าวต่อไปสู่ NEXT NORMAL ไม่ว่าสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไร” นางศุภวรรณ ประธานการประชุม กล่าวทิ้งท้าย