ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร ระดับปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในโครงงาน ” ฟิลม์ปุ๋ยคลุมดินพลาสติกชีวภาพ เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสจากกาบกล้วย”

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565
อาชีวศึกษาประจำภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ทีมนักเรียนจากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร ระดับปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในโครงงาน ” ฟิลม์ปุ๋ยคลุมดินพลาสติกชีวภาพ เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสจากกาบกล้วย”

รายชื่อนักเรียนระดับ ปวส. ผู้จัดทำโครงการมีรายชื่อ ดังนี้
1. นางสาวสุพรรษา จุลรัตน์
2. นางสาวเลิศนภา อารีวโรดม
3. นายพิชญ พันธุ์สิทธิเดช

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นางสาวสุภาวดี สิงห์ชัย
2. นางสาวเรืองรอง ณ.เมืองยอง
3. นายสาธิต ดีแดง

เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทั้ง 3 คนในระดับ ปวส. ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะได้ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2565 ณ.อิมแพคเมืองทองธานี