โครงการพัฒน์ เดินหน้าโปรเจกต์ CSR พร้อมกัน 5 โครงการ มุ่งเสริมสร้างมาตรฐานสู่โรงเรียนขนาดเล็ก แบบครบวงจร ตามหลักพอเพียงของร.9

โครงการพัฒน์ เดินหน้าโปรเจกต์ CSR พร้อมกัน 5 โครงการ มุ่งเสริมสร้างมาตรฐานสู่โรงเรียนขนาดเล็ก แบบครบวงจร ตามหลักพอเพียงของร.9

อรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการแถลงข่าวของ โครงการพัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME และน้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้เป็นหลักคิดนำไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME กว่า 50 ธุรกิจ ได้ร่วมสร้างสรรค์โครงการทั้งหมดให้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เรื่อง ปัจจัย 4+1 โดยแบ่งเป็น 5 โครงการ ได้แก่
โครงการ “ก่อร่างสร้างครัว” ดูแล เรื่องอาหารกลางวัน
โครงการ “ตัดเสื้อน้องแต่พอตัว” ดูแล เรื่องเครื่องแบบนักเรียน
โครงการ “ปลูกโรงเรียนตามใจผู้อยู่” ดูแล เรื่องสภาวะแวดล้อมในโรงเรียน
โครงการ “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล” ดูแล เรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน
และ โครงการ “อยู่ดีมีครู” ดูแล เรื่องคุณครูให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน บวกกับ ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของผู้ประกอบการ SME กว่า 50 ธุรกิจ จะผลักดันให้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ โครงการพัฒน์ ทั้ง 5 โครงการ ประสบความสำเร็จ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นวงกว้าง
สำหรับรายละเอียดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโครงการพัฒน์ ทั้ง 5 โครงการ
โครงการ “ก่อร่างสร้างครัว”
จะสนับสนุนให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ร่วมมือกันบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีปริมาณพอเพียงต่อต่อจำนวนเด็ก และคุณภาพเพียงพอสำหรับเด็กอนุบาลและประถม รวมไปถึงการรังสรรค์เมนูอาหารที่หลากหลาย เด็กนักเรียนจะมีโภชนาการที่ดี มีความพร้อมในการศึกษา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/foodforkidscsr
โครงการ “ตัดเสื้อน้องแต่พอตัว” จะผลักดันกิจกรรมสหกรณ์ออมชุดในโรงเรียน เพื่อนำเงินรายได้มาบริหารจัดการชุดนักเรียน ให้เพียงพอสำหรับเด็กทุกคนในโรงเรียน แก้ปัญหาขาดแคลนเครื่องแบบนักเรียนอย่างยั่งยืน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่08-0995-4245 และ 08-1825-3280 e-mail : tadesuenong@gmail.com หรือ www.facebook.com/tadesueanong
โครงการ “ปลูกโรงเรียนตามใจผู้อยู่” สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของ นักเรียน คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรในโรงเรียนให้เกิดรายได้ และผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากชุมชน เข้ามาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสภาวะแวดล้อมของโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนปลอดภัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-0598-0088 หรือ www.facebook.com/CSRmySecondHome
โครงการ “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล” สนับสนุนให้เด็ก ๆ นำความสามารถที่มีอยู่ มาแสดงออกอย่างถูกต้องบนพื้นที่สาธารณะ ส่งเสริมให้เกิดรายได้ เพื่อนำไปบรรเทา แก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนที่มีผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ทำให้เด็ก ๆ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น โดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ของเด็ก ๆ เช่น ห้องพยาบาล และ ขยายผลไปสู่สาธารณสุขของชุมชนให้ดีขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนับสนุนโครงการ ติดต่อสอบถามได้ที่ 09-6451-7993 หรือ www.facebook.com/LittleHeroCSR
โครงการ “อยู่ดีมีครู” มุ่งส่งเสริมเพิ่มจำนวนครู ให้เพียงพอต่อการบ่มเพาะเยาวชนที่พร้อมด้วย ความรู้และคุณธรรม แต่เนื่องด้วยงบประมาณอันจำกัด โครงการอยู่ดีมีครู จึงสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดรายได้ และนำรายได้ส่วนหนึ่งนำมาแก้ไขปัญหาในการจ้างครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก โดยนำภูมิปัญญาของชุมชนนั้นมาทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้หลักการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม ทั้งโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/MyTeacherCSR


สำหรับโครงการทั้งหมดนี้ ยังต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน หากสนใจร่วมสนับสนุนโครงการใด สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของแต่ละโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป