กทม. ตรวจเข้ม!! เครื่องเล่นสวนสนุกทั่วกรุงเพื่อความปลอดภัยของปชช. “สวนสยาม”ตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องเล่น

กทม. ตรวจเข้ม!! เครื่องเล่นสวนสนุกทั่วกรุง เข้มสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยของปชช.

กทม.ตรวจเครื่อง “สวนสยาม” ตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องเล่น พบสวนสนุกใน กทม. 48 แห่ง 26 เขต สวนสนุกในห้าง ไม่มีใบอนุญาต 15 แห่ง ให้เวลา 15 วัน ขอให้ถูกต้อง ก่อนถูกสั่งปิด ปรับสูงสุด 5 หมื่น

วันที่ 9 ก.ค.62 ที่สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วย นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย สำนักงานเขตคันนายาว และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของสถานประกอบการสวนสนุก และประเมินพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่กทม. โดยมีนางระจิต สุขะกูล ผู้จัดการใหญ่ บ.สยามพาร์ค บางกอก จำกัด นางนพกาญจน์ เหลืองอมรเลิศ รองผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและการขาย บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัดและเจ้าหน้าที่สยามพาร์ค บางกอก ร่วมให้การต้อนรับ

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.จึงได้มอบสำนักอนามัย โดยสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมประสานภาคีเครือข่าย พัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ์ คู่มือตรวจประเมินด้านสุขลักษณะ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับกิจการสวนสนุก เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้บริการเครื่องเล่นในสวนสนุก โดยร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการสวนสนุก 48 แห่ง ใน 26 เขตของ กทม. ตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร การสุขาภิบาล ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการป้องกันเหตุรำคาญ ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวอีกว่า จากการตรวจประเมินพบว่ากิจการสวนสนุกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 แห่งคิดเป็นร้อยละ 16.67 และใน 48 แห่ง เป็นสวนสนุกภายในอาคารห้างสรรพสินค้า 43 แห่ง อยู่ภายนอก 5 แห่ง ตรวจพบว่ามีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 33 แห่ง ไม่มีใบอนุญาต 15 แห่ง จึงได้แจ้งให้ดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูกต้องภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการให้เรียบร้อยจะสั่งระงับการให้บริการ และมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีสวนสนุกชั่วคราวตามลานกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ 7-30 วัน ก็ต้องขออนุญาตตามเกณฑ์ด้วย ซึ่งกำชับเขตให้ตรวจอย่างเข้มงวด

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวต่อว่า สำหรับเกณฑ์การตรวจสวนสนุก ดูใน 5 มิติ ต้องมีคู่มือการติดตั้ง ขออนุญาตถูกต้อง, คู่มือการใช้งานเครื่องเล่น ติดป้ายคำเตือน กำหนดอายุ, คู่มือการดูแลบำรุงรักษา ตรวจทุกวัน 3-6 เดือน 1-5 ปี, คนคุมเครื่องต้องผ่านการฝึกอบรม และมีแผนผัง ซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงดูแลความสะอาดป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อในผู้มาใช้บริการเครื่องเล่นในสวนสนุก

เช่น โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก ตาแดง ซึ่งสามารถติดต่อโดยการสัมผัสและการอยู่ในพื้นที่ประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ปกครองควรดูแลเด็กให้เล่นเครื่องเล่นอย่างเหมาะสมกับช่วงอายุ และเล่นด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยด้วย รวมทั้งควรล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเล่นในสวนสนุก เพื่อป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ