วช. มอบรางวัลติดดาว 18 ผลงานเด่น นวัตกรรมนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา สร้างแรงจูงใจในกิจกรรมบ่มเพาะภาคใต้ ปี 66 ที่สุราษฎร์ธานี

วช. มอบรางวัลติดดาว 18 ผลงานเด่น นวัตกรรมนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา สร้างแรงจูงใจในกิจกรรมบ่มเพาะภาคใต้ ปี 66 ที่สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดพิธีปิดกิจกรรม “การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2566 ภาคใต้” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรผลงานติดดาวผลงานเด่นอาชีวศึกษา จำนวน 18 ผลงาน โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมฯ และมอบรางวัลฯ ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรมการ บ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปี 2566 ที่ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับความสนใจและมีสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของสายอาชีวศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของสายอาชีวศึกษาทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ที่ร่วมกันเรียนรู้จากการบ่มเพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในที่นี้ตลอด 3 วันที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมให้สามารถร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนางานประดิษฐ์คิดค้นและแรงบันดาลใจที่จะนำพลังของคนอาชีวะ ไปเพิ่มประสิทธิภาพของงานสิ่งประดิษฐ์ที่รองรับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศในอนาคตได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

สำหรับรางวัลติดดาวของทีมอาชีวศึกษาที่มีผลงานและการนำเสนอได้อย่างโดดเด่น เป็นต้นแบบการพัฒนาและการต่อยอดเป็นประดิษฐกรรมและนวัตกรรม สำหรับการส่งเสริมให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามทิศทางวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 18 ผลงาน ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่
– ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ผลงานเรื่อง “ระบบวินิจฉัยศัตรูของทุเรียน” โดย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ผลงานเรื่อง “เครื่องผสมเกสรดอกทุเรียน” โดย วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
ผลงานเรื่อง “ตู้อบและรมควันปลาเม็งระบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์” โดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตัดและเก็บหญ้าต่อซาเล้ง” โดย วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

– ด้านการสาธารณสุข สุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผลงานเรื่อง “ข้าวหมูฮ้องแผ่นกรอบเสริมสาหร่ายพวงองุ่น” โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ผลงานเรื่อง “แว็กซ์กำจัดขน อโลเวล่าพลัส” โดย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ผลงานเรื่อง “แท่นวางปากกาฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ” โดย วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
ผลงานเรื่อง “เครื่องฟอกอากาศด้วยยูวีและโอโซน” โดย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

– ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ
ผลงานเรื่อง “ระบบคำนวณค่าไฟฟ้าสำหรับหอพัก” โดย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ผลงานเรื่อง “ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อจำแนกคุณภาพของเมล็ดข้าวสารเพื่อการส่งออก” โดย วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ผลงานเรื่อง “เรื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สรั่วไหลแบบใช้งานในครัวเรือน” โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

– ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม
ผลงานเรื่อง “เครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านแบบเติมน้ำหมักป้อนระบบกึ่งอัตโนมัติ” โดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ผลงานเรื่อง “เรือไฟฟ้าสำหรับเก็บขยะชายฝั่งทะเลและแนวปะการัง” โดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ผลงานเรื่อง “เครื่องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล พลังงานโซล่าเซลล์” โดย วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ผลงานเรื่อง “เครื่องกลั่นรีไซเคิลน้ำยา F11” โดย วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

– ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผลงานเรื่อง “โคมไฟมินิมอลกระดาษเยื่อกล้วยหอมทอง บางน่าหอม” โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ผลงานเรื่อง “แผ่นรองฝาชักโครกสมุนไพร” โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ผลงานเรื่อง “เมอร์แรงมะม่วงเบา” โดย วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร

พร้อมนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิของ วช. ที่ร่วมเป็นวิทยากรในการบ่มเพาะบุคลากรสายอาชีวศึกษา ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะทุกสถาบันการศึกษา ที่ร่วมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรม “การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2566” วช. ได้ร่วมกับ สอศ. จัดขึ้นเพื่อร่วมกันวางกลไกและจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรขอสถาบันการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะและคุณลักษณะที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลก สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบการบ่มเพาะให้ความรู้และเทคนิคแนวการคิดในระยะเวลา 3 วัน โดยนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้ารับการอบรม จะนำเอกสารเชิงแนวคิด หรือ Concept Paper มาให้ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุงและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป