“คณะกรรมาธิการการพลังงาน”! สภาผู้แทนราษฎร โดย นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ๔ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “ยุวนักประดิษฐ์พลังงาน สืบสานตามรอยพ่อ”

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร โดย นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร , นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ๔ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “ยุวนักประดิษฐ์พลังงาน สืบสานตามรอยพ่อ”

  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรม ไอ เรสซิเดนซ์ โฮเทล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางนันทนา สงฆ์ประชา รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 6 ,นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ , นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ โฆษกคณะกรรมาธิการ และ นายอนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 3

   ให้เกียรติร่วมงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านพลังงานที่เกิดจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเชิญ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ นายสาธิต ทองวิลา นายช่างชำนาญงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  ร่วมอภิปรายในประเด็นนวัตกรรมด้านพลังงานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ คน ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประชาชนทั่วไป